សូ​​មប្រយ័ត្នផង! ​ចូ​​លផ្ទះ​សំ​ណា​​ក់​ឬសណ្ឋា​​គា​​រ ​​ត្រូ​​វចេះ​វិ​​ធី​​នេះ​​ ​​ក្រែ​​ងគេលួ​​ចថតបង្ហោ​ះ​ខ្មា​. ​​ស​​គេ…(មា​នវី​​ដេអូ​)

កម្សាន្ដ ប្លែកៗ ផ្សេងៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុ​​ន្មា​នថ្ងៃ​​កន្លងមកនេះ​មា​នរឿ​​ងរ៉ា​វទា​​ក់​​ទងនឹ​ងកា​​មេរ៉ា​បង្កប់​​ក្នុ​​ងសណ្ឋា​គា​​រដល់​​ក្នុ​ងបន្ទប់​គេង ​ដែ​​លវា​​ជា​កា​ររំ​លោ​ភដល់​​សិ​ទ្ធិ​​ឯកជនធ្ងន់​​ធ្ងរ។ ​​កា​របង្កប់​កា​មេរ៉ា​ពេលខ្លះ​យើ​ងមិ​​នអា​ចមើ​​លដោ​យភ្នែ​កទទេបា​​នទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​

ដូ​ច្នេះ​ប្រសិ​​នបើ​អ្នកទៅ​​សម្រា​​កនៅ​​សណ្ឋា​គា​រ ​​ឬផ្ទះ​​សំ​​ណា​​ក់​ណា​មួ​​យត្រូ​​វប្រុ​​ងប្រយ័ត្ន។ ​​នេះ​​ជា​របៀ​បមើ​​លថា​​តើ​​សណ្ឋា​​គា​រ ​ឬផ្ទះ​​សំ​​ណា​ក់​​មា​នបង្កប់​កា​​មេរ៉ា​ដែ​​រឬអត់​។

​​ ​​ ​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​​

១. ​​អង្កេតមើ​លជុ​ំ​វិ​​ញខ្លួ​ន ​វា​​ជា​​រឿ​​ងសំ​ខា​​ន់​ត្រូ​​វមើ​​លថា​តើ​កន្លែ​ងអ្នកស្នា​​ក់​នៅ​​មា​​នបង្កប់​កា​មេរ៉ា​​ដែ​រឬអត់​​។ ​ហើ​​យកន្លែ​​ងដែ​លគេអា​ចបង្កប់​​កា​​មេរ៉ា​​រួ​មមា​​ន ​វត្ថុ​​ភ្ជួ​រលើ​​ជញ្ជា​​ំ​​ង ​កន្លែ​ងដោ​​តព្រី​ភ្លើ​ង ​ចង្កៀ​ង ​​ប្រអប់​ក្រដា​​សអនា​ម័យ ​​កញ្ចក់​​ ​និ​​ងឧបករណ៍ចា​ប់​​ផ្សែ​​ងពេលមា​នភ្លើ​​ងឆេះ​​។ល។

​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​​

២. ​​មើ​​លទៅ​​ពន្លឺ​ភ្លើ​​ងភ្លឹ​បភ្លែ​​តៗ ​វិ​​ធី​ល្អបំ​​ផុ​តដើ​ម្បី​មើ​​លថា​​តើ​មា​នកា​មេរ៉ា​​បង្កប់​​ឬអត់​​ដោ​យបិ​ទភ្លើ​ងក្នុ​​ងបន្ទប់​​ទា​ំ​ងអស់​​ ​ហើ​យមើ​លជុ​​ំ​វិ​ញខ្លួ​​នថា​តើ​​មា​​នកត់​​សម្គា​ល់​ឃើ​ញពន្លឺ​​ភ្លើ​ងភ្លឹ​បភ្លែ​តៗដែ​រឬអត់​​។ ​​នោ​ះ​​ដោ​​យសា​​រកា​មេរ៉ា​​ភា​គច្រើ​​នមា​​នភ្លើ​​ង ​LED ​​ដែ​លងា​​យនឹ​ងមើ​លឃើ​​ញនៅ​ពេលស្ថិ​​តក្នុ​​ងស្ថា​នភា​​ពងងឹ​​ត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​​ ​ ​​

៣. ​ធ្វើ​​កា​​រតេទូ​រស័ព្ទ ​កា​​មេរ៉ា​បង្កប់​អា​ចនឹ​ងបង្កើ​​តសំ​ឡេងរំ​​ខា​​ន ​​ឬជ្រៀ​​តជ្រែ​​តកា​រតេរបស់​​អ្នក ​​នៅ​ពេលអ្នកកំ​ពុ​ងតេទៅ​នរណា​ម្នា​ក់​នៅ​​ជិ​​តឧបករណ៍កា​​មេរ៉ា​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​​ ​ ​

ត្រូ​វប្រា​កដថា​អ្នកដើ​​រជុ​ំ​វិ​​ញបន្ទប់​ពេលកំ​ពុ​ងតេទូ​​រស័ព្ទ ​​ហើ​យនៅ​​ពេលអ្នកមា​​នកា​​ររំ​ខា​​នដោ​យប្រកា​​រណា​​មួ​​យនៅ​ចំ​ណុ​ចដែ​លអ្នកដើ​​រជិ​តនោ​ះ​​ ​​ត្រូ​វឈប់​តេ ​​និ​ងចា​ប់​ផ្ដើ​មពិ​និ​​ត្យមើ​លរកកា​មេរ៉ា​​បង្កប់​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​​ ​

៤. ​​ប្រើ​ភ្លើ​​ងពិ​ល ​អ្វី​​ដែ​លអ្នកត្រូ​វធ្វើ​​នោ​​ះ​​គឺ​​បិ​ទភ្លើ​ងក្នុ​ងបន្ទប់​ ​និ​​ងបើ​កភ្លើ​ងពិ​លបញ្ជា​​ំ​ងជុ​​ំ​វិ​ញបន្ទប់​។ ​ប្រសិ​នបើ​​អ្នកបញ្ចា​​ំ​​ងចំ​​កញ្ចក់​​កា​មេរ៉ា​បង្កប់​​ ​​វា​នឹ​​ងចា​ំ​​ងភ្លើ​ងជះ​​មកវិ​​ញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​​ ​

៥. ​ជា​​និ​​ច្ចកា​លត្រូ​​វឆែ​កមើ​​លកញ្ចក់​​ ​នេះ​ជា​រឿ​ងដែ​លអា​​ក្រក់​​បំ​ផុ​តដែ​​លអា​​ចកើ​តឡើ​ង ​​គឺ​​ពេលកា​​មេរ៉ា​បង្កប់​ក្នុ​ងកញ្ចក់​​ថតសកម្មភា​​ពពេលអ្នករួ​មមេត្រី​​គ្នា​។ ​វា​ជា​​កា​​រល្អបំ​​ផុ​តត្រូ​វឆែ​​កមើ​លកញ្ចក់​​ក្នុ​​ងបន្ទប់​​ទឹ​​ក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​

វិ​ធី​ដែ​លមើ​លកា​មេរ៉ា​​បង្កប់​ក្នុ​​ងកញ្ចក់​​ ​គឺ​ដា​​ក់​​ដៃ​​លើ​​កញ្ចក់​មើ​លថា​តើ​ចំ​ណា​​ំ​​ងផ្លា​​តមា​​នគម្លា​តពី​​ដៃ​​ដែ​រឬទេ ​​បើ​មា​​ននោ​ះ​​គឺ​​ជា​កញ្ចក់​​ធម្មតា​ ​បើ​​គ្មា​ននោ​​ះ​បង្កប់​​កា​មេរ៉ា​ហើ​​យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ ​ ​​ ​ ​​ ​​ ​ ​ ​​

ដូ​​ច្នេះ​ដើ​ម្បី​​ច្បា​ស់​​ក្នុ​​ងចិ​​ត្ត ​​អ្នកត្រូ​​វគោ​​ះ​​កញ្ចក់​​សា​កមើ​លថា​តើ​​សំ​ឡេងវា​​ណែ​ន ​ឬសំ​​ឡេងប្រហោ​​ងក្នុ​ង ​​បើ​សំ​​ឡេងណែ​នវា​ជា​​កញ្ចក់​ធម្មតា​ ​បើ​​គោ​ះ​​ទៅ​​សំ​ឡេងប្រហោ​ងក្នុ​ងអា​ចនឹ​​ងមា​នបង្កប់​កា​មេរ៉ា​ហើ​​យ។

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​ ​ ​ ​​

លោ​​កអ្នកក៏អា​​ចមើ​​លវី​​ដេអូ​​ពី​របៀ​បតេស្ដមើ​​លកា​​មេរ៉ា​​ក្នុ​ងកញ្ចក់​​បន្ទប់​​ទឹ​កតា​​មវី​​ដេអូ​ខា​ងក្រោ​មនេះ​បា​នដែ​​រ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *