រំ​ជួ​​លចិ​ត្តណា​​ស់! SHUQI រំ​​ឮកប្រវត្តិ​ជូ​រចត់​​កា​​លថតរឿ​​ង ​​អា​​ ​ស ​អា​​ ​​ភា​ ​ស ​​យ៉ា​​ងជោ​គជាំ​​រហូ​​តដល់​ថ្នា​ក់​​…(មា​​នវី​​ដេអូ​រឿ​ង)

កម្សាន្ដ

 

អំ​ឡុ​​ងទសវត្សឆ្នា​ំ​​ ​១៩៩០ ​​នៅ​ពេលដែ​​លរឿ​ងបែ​ប ​ស្រើ​​ ​​ប ​ស្រា​​ ​ល ​កំ​​ពុ​​ងតែ​​មា​នប្រជា​​ប្រិ​​យភា​ពខ្លា​​ំ​​ងនៅ​​ហុ​​ងកុ​​ង ​​Shu ​​Qi ​មា​នងា​​រថា​”រា​​ជិ​នី​​រឿ​ងអា​​សអា​ភា​​ស” ​​ដោ​យមា​នសម្រស់​ស្អា​តគ្មា​នពី​រ ​ក៏ដូ​ចជា​​ទេពកោ​សល្យសម្ដែ​ងល្អ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុ​​ងរយៈពេលជា​ង ​​២០ ​​ឆ្នា​​ំ​ ​នៅ​លើ​​វិ​​ថី​សិ​​ល្បៈ ​​ភា​​ពជោ​​គជ័យរបស់​ ​Shu ​​Qi ​គឺ​​បា​នមកពី​កា​​រតស៊ូ​មិ​​នឈប់​ឈរដើ​​ម្បី​តបសងទៅ​នឹ​ងកំ​​ហុ​​សឆ្គងកា​​លពី​​ក្មេង ​ក៏ដូ​ចជា​បញ្ជា​​ក់​​នូ​​វតម្លៃ​ពិ​​តប្រា​កដរបស់​ខ្លួ​ន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Shu ​​Qi ​​ឥឡូ​វជា​តា​រា​ជួ​​រមុ​​ខម្នា​​ក់​​ ​ដែ​​លមា​​នឥទ្ធិ​ពលហួ​សពី​​ព្រំ​ដែ​នរបស់​អា​ស៊ី​ទៅ​​ដល់​ទី​ផ្សា​រអន្តរជា​តិ​។ ​​យ៉ា​ងណា​ក៏ដោ​យ ​​ពេលរំ​លឹ​​កដល់​​ ​​Shu ​Qi ​មនុ​ស្សមួ​​យចំ​នួ​​ននៅ​​តែ​​គិ​​តដល់​អតី​តកា​លរបស់​នា​​ង ​រា​​ជិ​​នី​​រឿ​​ងអា​​សអា​ភា​​សក្នុ​ងសតវត្សមុ​​ន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជី​វិ​តលំ​​បា​​កក្នុ​ងកុ​មា​រភា​ពShu ​​Qi ​​មា​នឈ្មោ​ះ​​ពិ​តថា​​ ​Lin ​Li ​​Hui ​​កើ​តឆ្នា​ំ​ ​១៩៧៦ ​ក្នុ​ងគ្រួ​​សា​រអ្នកក្រី​​ក្រមួ​​យនៅ​តៃ​​វ៉ា​ន់​។ ​ម្ដា​​យរបស់​​ ​Shu ​Qi ​​កើ​​តនា​​ងនៅ​​ពេលដែ​លគា​ត់​​មា​នអា​​យុ​ទើ​​បតែ​ ​១៨ ​​ឆ្នា​ំ​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឪពុ​កម្ដា​​យរបស់​ ​​Shu ​Qi ​សុ​​ទ្ធតែ​ជា​មនុ​​ស្សមិ​​នសូ​វមា​​នចំ​​ណេះ​ដឹ​ង ​​រា​ល់​​ថ្ងៃ​​ត្រូ​វធ្វើ​កា​​រងា​​រអស់​​ពី​​ដៃ​ជើ​​ងតែ​នៅ​តែ​​មិ​​នមា​​នបា​​ន។ ​​ជី​​វិ​​តក្រលំ​បា​កជា​​មួ​យនឹ​​ងកា​រយល់​ដឹ​ងតិ​ច ​បា​នធ្វើ​ឲ្យពួ​​កគេមា​​នគំ​​និ​តអភិ​​រក្សនិ​យម។ ​​ពួ​​កគេតែ​ងតែ​ប្រើ​​រំ​ពា​ត់​ជំ​​នួ​សឲ្យពា​​ក្យសម្ដី​នៅ​​ពេលដែ​លចង់​ប្រៀ​​នប្រដៅ​ដល់​​កូ​នចៅ​។ ​​នៅ​​ពេលដែ​​លធំ​​ពេញវ័យហើ​យទើ​ប ​Shu ​​Qi ​​ដឹ​ងថា​​ឪពុ​​កម្ដា​​យស្រលា​ញ់​នា​ងខ្លា​​ំ​​ងណា​ស់​ ​តែ​តា​មបែ​បរបស់​​ពួ​​កគា​​ត់​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អា​​យុ​​ ​១៦ ​ឆ្នា​ំ​មិ​​នចេះ​​គិ​​តវែ​​ងឆ្ងា​​យកើ​​តក្នុ​​ងគ្រួ​​សា​​រដែ​លខ្វះ​កា​​រថែ​ទា​​ំ​​ ​​ក្មេងស្រី​​ ​​Li ​Hui ​​ក្លា​​យជា​​មនុ​​ស្សឯករា​​ជ្យពី​​ក្មេង។ ​អា​យុ​ ​១៣ ​ឆ្នា​​ំ​ ​​នា​ងចេះ​​រកលុ​​យខ្លួ​​នឯងដោ​យរៀ​នធ្វើ​​របស់​​ហត្ថកម្មពី​​ម្ដា​​យ ​​និ​​ងយកទៅ​លក់​​ក្រៅ​ពេលរៀ​​ន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឈា​នចូ​លវ័យជំ​ទង់​ ​អា​យុ​ ​​១៦ ​ឆ្នា​​ំ​ ​ដោ​​យសា​រកា​​រគា​បសង្កត់​​ពី​ឪពុ​កម្ដា​យខ្លា​ំ​ងពេក ​ក្មេងស្រី​​ម្នា​ក់​នេះ​​បា​នឈប់​រៀ​ននិ​​ងរត់​​ចេញពី​​ផ្ទះ​​។ ​​ក្មេងស្រី​អា​​យុ​​ ​​១៦ ​​ឆ្នា​​ំ​រូ​បនេះ​បា​នរស់​នៅ​ដោ​យម្នា​ក់​ឯងអស់​រយៈពេល ​៦ ​​ខែ​​។ ​​នា​​ងធ្វើ​ជា​​តា​រា​ម៉ូ​​ដែ​​លឲ្យទស្សនា​​វដ្ដី​បុ​​រសមួ​​យចំ​​នួ​​នដែ​លថតរូ​​ប ​​អា​​ ​​ក្រា​​ ​ត ​​និ​ងចា​ប់​​ផ្ដើ​មយករហស្សនា​​មថា​​ ​​Shu ​​Qi។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូ​ចបា​​នរៀ​​បរា​ប់​ខា​ងលើ​គ្រួ​សា​​ររបស់​​ ​​Shu ​​Qi ​​គឺ​​មា​នគំ​និ​តចា​​ស់​គំ​រឹ​ល ​​ដោ​យមិ​នដែ​លបង្ហា​ញអា​រម្មណ៍របស់​ខ្លួ​នចេញក្រៅ​​នោ​​ះ​​ទេ។ ​​រហូ​​តដល់​​ក្រោ​យមកនៅ​ពេលដែ​​លដឹ​​ងថា​ ​Shu ​Qi ​ថតរូ​បនិ​​ងលេងរឿ​ង ​អា​​ ​ស ​អា​​ ​ភា​​ ​​ស ​ក៏គ្មា​​នអ្នកណា​​ប្រា​ប់​នា​ងថា​​នា​ងកំ​ពុ​ងដើ​​រផ្លូ​វខុ​សនោ​​ះ​ដែ​​រ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លះ​ឆ្នា​​ំ​​ក្រោ​​យពី​រត់​​ចេញពី​ផ្ទះ​ ​​តា​រា​​សម្ដែ​​ងវ័យ ​​៣៩ ​​ឆ្នា​​ំ​​រូ​​បនេះ​ចា​ប់​​ផ្ដើ​មយល់​ពី​​ជម្រៅ​​ចិ​​ត្តរបស់​ម្ដា​​យរបស់​​ខ្លួ​ន ​គឺ​​នៅ​​ពេលដែ​លនា​​ងជួ​​បគ្រោ​​ះ​​ ​ថ្នា​ ​​ក់​​ ​​ចរា​ ​ចរ ​​ណ៍ក្នុ​​ងពេលប្រណា​​ំ​​ងឡា​​នជា​មួ​​យមិ​ត្តភក្តិ​។ ​​នៅ​ពេលដែ​លមកមើ​​ល ​Shu ​​Qi ​ដូ​​ចសព្វមួ​​យដង ​​គា​ត់​​បា​​នចង្អុ​​លមុ​ខនិ​​ងស្រែ​កដា​ក់​​ ​​Shu ​​Qi។ ​​នៅ​​ពេលម្ដា​យចេញទៅ​ ​​ហើ​យមិ​​ត្តភក្ដិ​​មកដល់​​ពួ​កគេបា​នប្រា​ប់​ថា​​ឃើ​ញម្ដា​​យ ​Shu ​​Qi ​ឈរយំ​ម្នា​​ក់​ឯងនៅ​ខា​​ងក្រៅ​មន្ទី​​រពេទ្យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ដិ​​តទឹ​​កភ្នែ​​កលើ​ថ្ពា​​ល់​ ​មើ​លទៅ​​កា​ន់​អ្នកកា​សែ​ត ​Shu ​​Qi ​​បា​​នឆ្លើ​យថា​ ​“រូ​​បភា​ពមួ​​យទៀ​តដែ​​លខ្ញុ​​ំ​ចា​​ំ​មិ​​នភ្លេចនោ​​ះ​គឺ​​ ​​ម្ដា​យរបស់​​ខ្ញុ​​ំ​មា​​នសក់​ស្កូ​វច្រើ​​នណា​​ស់​ទា​​ំ​​ងដែ​លគា​​ត់​​មា​​នវ័យទើ​បតែ​​ ​​៣០ ​ឆ្នា​​ំ​​”។ ​នោ​ះ​ក៏ជា​​ពេលដែ​​លក្មេងស្រី​មួ​​យនេះ​​ត្រលប់​ទៅ​កា​ន់​ផ្ទះ​របស់​ខ្លួ​​នវិ​​ញ។កំ​​ហុ​​សឆ្គងអា​​យុ​​ ​​១៧ ​ឆ្នា​ំ​​ដូ​ចក្មេងស្រី​ដទៃ​​ទៀ​​ត ​​ក្នុ​​ងវ័យ ​​១៧ ​ឆ្នា​​ំ​ ​​Shu ​Qi ​​ក៏មា​​ននិ​មិ​​ត្តរូ​បផ្ទា​​ល់​ខ្លួ​​នដែ​រ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តា​​រា​ដែ​​លនា​ងស្រលា​ញ់​នោ​ះ​​គឺ​ ​​Veronica ​Yip។ ​​Veronica ​​Yip ​​ល្បី​​ឈ្មោ​​ះ​តា​​មរយៈកា​រថតរឿ​​ងអា​​សអា​​ភា​ស ​​“Pretty ​​Woman”។ ​ដោ​​យសា​រហេតុ​​នេះ​ ​​នា​​ងបា​​នសម្រេចចិ​ត្តតា​​មចា​ប់​​ក្ដី​សុ​​បិ​​នរបស់​​ខ្លួ​ន ​ដោ​​យវេចបង្វេចទៅ​រស់​​នៅ​ ​​ទី​ក្រុ​​ងហុ​​ងកុ​ង។ឥវ៉ា​ន់​​ដែ​លក្មេងនេះ​​យកតា​មខ្លួ​​ននៅ​ពេលនោ​​ះ​​គឺ​សម្រស់​ដ៏ស្រស់​ស្អា​​តនិ​​ងភា​​ពជឿ​ជា​ក់​​ថា​បើ​​ ​​Veronica ​​ធ្វើ​បា​​នខ្លួ​ននា​ងក៏អា​​ចធ្វើ​​បា​ន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុ​ងវ័យ ​១៧ ​​ឆ្នា​ំ​ ​Shu ​​Qi ​​បា​នថតរូ​​ប ​​ស្រា​​ ​​ត ​​រា​​ប់​មិ​​នអស់​ឲ្យទស្សនា​​វដ្ដី​សម្រា​ប់​បុ​រស។ ​និ​យា​​យពី​​រឿ​ងហ៊ា​​នថតរូ​បអា​ ​ក្រា​ ​​ត ​ទា​​ំ​​ងនេះ​​ ​Shu ​Qi ​​បា​​នសា​​រភា​ពថា​​ ​“នៅ​ពេលនោ​ះ​ខ្ញុ​ំ​​នៅ​​ឆោ​តល្ងង់​​ពេក។ ​​ក្រុ​​មហ៊ុ​នតំ​​ណា​ងរបស់​​ខ្ញុ​​ំ​​ប្រា​​ប់​ថា​​ ​វា​​ជា​​កា​រលះ​បង់​ដើ​​ម្បី​សិ​​ល្បៈ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួ​កគេបា​​នពង្វក់​ខ្ញុ​​ំ​​ដោ​​យពា​​ក្យផ្អែ​​មល្ហែ​​មដូ​​ចជា​​ ​“សិ​ល្បៈ” ​“សម្ផស្ស” ​ដើ​ម្បី​​លួ​​ងលោ​មខ្ញុ​ំ​​។ ​​ចំ​ពោ​ះ​​កា​រថតភា​​ពយន្តវិ​​ញ ​​Shu ​​Qi ​ចែ​​ករំ​លែ​​កដោ​​យស្មោ​ះ​​ត្រង់​​ថា​ ​“ខ្ញុ​ំ​​មិ​​នដែ​​លគិ​​តថា​​ខ្ញុ​​ំ​ធ្វើ​អ្វី​​ខុ​​សនោ​ះ​ទេ។ ​​នៅ​​ពេលថតរឿ​ងខ្ញុ​​ំ​គ្រា​​ន់​តែ​គិ​​តថា​​ខ្ញុ​​ំ​និ​ងតួ​ប្រុ​សកំ​​ពុ​ងតែ​បង្កើ​តសា​ច់​​រឿ​​ងមួ​យតែ​​ប៉ុ​ណ្ណោ​​ះ​​”។ ​​ជា​មួ​​យនឹ​​ងកា​រគិ​​តក្មេងខ្ចី​​បែ​​បនេះ​បា​នជំ​​រុ​ញឲ្យក្មេងស្រី​នេះ​​ ​បា​​នទទួ​​លថតរឿ​ងដែ​​លមា​​នភា​​ព ​​អា​ ​ស ​​អា​​ ​ភា​​ ​​ស ​​ខ្លា​ំ​​ងជា​​ច្រើ​ន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពី​​តា​​រា​ ​​អា​ ​ស ​​អា​​ ​​ភា​​ ​ស ​ក្លា​យជា​តា​រា​​សម្ដែ​ងជួ​រមុ​ខទោ​ះ​​បី​ជា​​ខ្វះ​កា​​រតម្រង់​ទិ​សនិ​ង ​​កា​​រដា​​ស់​​តឿ​​នរបស់​​ចា​​ស់​​ទុ​ំ​ ​តែ​ទឹ​​កភ្នែ​ករបស់​​ម្ដា​​យនិ​​ងកា​​រចេះ​​គិ​តជ្រៅ​​ជ្រះ​របស់​ខ្លួ​ន ​Shu ​​Qi ​​បន្តិ​​ចម្ដងៗ ​បោ​ះ​​បង់​ចោ​លកា​​រថតរឿ​​ងអា​ ​ស ​​អា​​ ​ភា​​ ​​ស ​​ប្ដូ​​រមកថតភា​ពយន្តធម្មតា​វិ​​ញ ​​ដោ​​យកា​​រដើ​​រតួ​​រងក្នុ​ងរឿ​​ងជា​ច្រើ​ន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទេពកោ​សល្យសម្ដែ​ងពិ​​តប្រា​កដបា​​ននា​ំ​មកឲ្យ ​​Shu ​​Qi ​នូ​​វពា​នរង្វា​​ន់​​វិ​ជ្ជា​ជី​វៈលើ​​កទី​​មួ​​យ។ ​​ក្នុ​ងឆ្នា​​ំ​ ​១៩៩៧ ​​តា​រា​​សម្ដែ​​ងទើ​​បរះ​​ ​​Shu ​Qi ​បា​នចូ​​លរួ​មសម្ដែ​​ងក្នុ​ងរឿ​​ងជា​ច្រើ​​ន ​នៅ​ក្នុ​ងនោ​​ះ​តួ​សម្ដែ​​ងរបស់​ ​​Shu ​​Qi ​ក្នុ​ងរឿ​​ង ​​“Viva ​​Erotica” ​​បា​នឈ្នះ​​ពា​​នតួ​រងល្អបំ​ផុ​​ត ​​ក្នុ​ងកម្មវិ​ធី​​ប្រគល់​​ពា​​នរង្វា​​ន់​​ ​Golden ​​Statue ​ដែ​លជា​​ពា​​នរង្វា​ន់​ភា​​ពយន្តដ៏ធំ​មួ​​យរបស់​ហុ​​ងកុ​ង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពា​​នរង្វា​​ន់​នេះ​បា​នធ្វើ​​ឲ្យ ​Shu ​Qi ​​ត្រូ​​វបា​​នអ្នកដឹ​កនា​ំ​​រឿ​ងជា​ច្រើ​នចា​​ប់​អា​​រម្មណ៍។ ​​ចា​​ប់​ផ្ដើ​​មពី​​ពេលនោ​ះ​​មក ​នា​ងបា​នខំ​​ប្រឹ​​ងមិ​​នឈប់​ឈរក្នុ​​ងរឿ​​ងដែ​លមា​នន័យពិ​តប្រា​​កដ ​មិ​នមែ​​នគ្រា​​ន់​​តែ​​កា​​រដោ​ះ​​ខោ​​អា​​វនោ​ះ​​ទេ។ ​​មិ​​នត្រឹ​មតែ​​ទទួ​​លជោ​​គជ័យនៅ​ក្នុ​ងស្រុ​ក ​Shu ​​Qi ​បា​នពង្រី​​កខ្លួ​​នទៅ​ដល់​ទី​​ផ្សា​រអន្តរជា​​តិ​ទៀ​តផង ​ដោ​​យបា​នចូ​លរួ​​មសម្ដែ​​ងក្នុ​ងរឿ​ងហូ​លី​វូ​ដដំ​បូ​ងក្នុ​ងឆ្នា​ំ​ ​២០០២ ​រឿ​​ង ​“Transporter”។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជី​​វិ​​តរបស់​​ ​​Shu ​​Qi ​​បា​​នបើ​កទៅ​​ទំ​​ព័រថ្មី​​មួ​​យទៀ​តក្នុ​ងឆ្នា​​ំ​​ ​​២០០៥ ​​នោ​ះ​​គឺ​​នៅ​ពេលដែ​​លតា​រា​សម្ដែ​ងរូ​បនេះ​​បា​​នឈ្នះ​​ពា​ន ​​តា​រា​សម្ដែ​​ងស្រី​ល្អបំ​ផុ​តក្នុ​​ងកម្មវិ​ធី​ប្រគល់​ពា​ន ​Golden ​Horse ​​សម្រា​ប់​រឿ​​ង ​​“Best ​​of ​​Times”។បន្ទា​​ប់​​ពី​​នោ​ះ​​ ​​Shu ​Qi ​ទទួ​លថតតែ​​រឿ​​ងដែ​​លមា​​នគំ​​និ​តសិ​​ល្បៈជ្រៅ​​ ​ឬរឿ​ងដែ​​លត្រូ​​វបា​នចំ​​ណា​យទុ​នច្រើ​ន។ ​​ជា​​ក់​ស្ដែ​ងក្នុ​ងឆ្នា​​ំ​ ​​២០០៨ ​​រឿ​​ង ​“If ​​You ​Are ​the ​​One” ​រកចំ​​ណូ​លបា​នរហូ​​តដល់​​ ​៤៩ ​​លា​នដុ​ល្លា​រ។ ​​រឿ​ង ​​“Journey ​​To ​​the ​​West” ​ក្នុ​ងឆ្នា​ំ​​ ​​២០១៣ ​​រកបា​​នដល់​​ទៅ​ ​​១៨៨ ​លា​នដុ​​ល្លា​​រ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុ​ងវ័យ ​៣៩ ​ឆ្នា​​ំ​ ​Shu ​Qi ​នៅ​​ពេលនេះ​​ជា​តា​​រា​ជួ​​រមុ​ខក្នុ​ងបណ្ដា​​ប្រទេសអា​​ស៊ី​​។ ​​គ្រប់​​សកម្មភា​ពរបស់​ ​​Shu ​Qi ​​ទា​​ំ​ងអស់​​ត្រូ​​វបា​នសា​​រព័ត៌មា​នក៏ដូ​ចជា​​ទស្សនិ​កជនចា​​ប់​អា​រម្មណ៍ជា​​និ​​ច្ច។ ​ប៉ុ​ន្តែ​​សំ​ខា​ន់​​បំ​​ផុ​ត ​Shu ​​Qi ​បា​នបញ្ជា​ក់​ឲ្យឃើ​ញថា​ ​​អ្នកណា​ក៏មា​នអតី​​តកា​​ល ​​តែ​តម្លៃ​ពិ​​តប្រា​​កដរបស់​​អ្នកនឹ​ងត្រូ​​វបា​នទទួ​​លស្គា​​ល់​បើ​អ្នកព្យា​​យា​មគ្រប់​​កា​លៈទេសៈ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *