អ្នកជំនាញបកស្រាយច្បាស់ៗថា មនុស្ស ៩ប្រភេទនេះ ល្មោភរឿងលើគ្រែខ្លាំងណាស់…

កម្សាន្ដ សុខភាព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើ​អ្នក​ពិត​ជា​ដឹង​ខ្លួន​ឯង​ច្បាស់ ហើយ​​មែន​ទេ? តើ​អ្នក​ជាមនុស្ស​ដែល​ដែល​ពេញចិត្ត​នឹង​ការ​រួ-ម-ភេ-ទ​ច្រើន​មែន​ទេ​? នៅ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​លើក​ទី ៤ របស់​អ្នក​នៅ​លីវ​ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិច​បាន​រក​ឃើញជាក់​ច្បាស់​ថា មាន​មនុស្ស​ ៩ ប្រភេ-ទ​ដែល​ចូល​ចិត្ត​​រួ-ម-ភេ-ទ​ច្រើន​បំផុត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. អ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រ និង​គ្រឿង​អេឡិច​ត្រូនិច រាល់​ការ​ងារ​ទាំង​អស់​នេះ​សុទ្ធ​តែ​សម្រាប់​បុរសៗ និង​នារីៗ​ដែល​នៅ​លីវ​ដែល​មាន​ការ​ងារ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដែល​មាន​ការ​សិក្សា​ខ្ពស់​បំផុត​ដល់​ទៅ​ ៦៤ ភាគ​រយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Miami

អ្នក​នឹង​គិត​ថា​ជា​កន្លែង​ត្រជាក់​ដែល​​អ្នក​​ត្រូវ​តែ​ធ្វើសកម្មភាពឲ្យ​បាន​ច្រើន​បំផុត ដើម្បីរក្សា​កម្តៅ ប៉ុន្តែ​ការ​​ពិត​​មិន​​មែន​អ៊ី​ចឹង​នោះ​ទេ។ មនុស្ស​ដែល​រស់​នៅក្នុង​តំបន់ Miami ចូល​ចិត្ត​ការ​រួ-ម-ភេ-ទ​ត្រូវ​បា​នទទួ​លពិន្ទុ​រហូត​ដល់​ទៅ ៦០ ភាគរយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. ស្ត្រីចំណាស់

វាប្រហែលជាធ្វើឲ្យ​អ្នក​ខ្លាច នឹង​គិត​ថា​ជីដូន​របស់​អ្នក​ប្រហែល​ជា​ដូច្នេះ​ដែរ ប៉ុន្តែ​តាម​សារ​ព័ត៌​មាន​របស់​សហរ​ដ្ឋអាមេរិច​បាន​រកឃើញថា ស្ត្រី​ចាប់​ពីអាយុ ៨០ ដល់ ៩៩ ឆ្នាំ​មាន​ចំណង់​ខាង​ផ្លូ-វ-ភេ-ទ​តិច​ជាង​ស្ត្រី​​ដែល​មាន​អាយុ​ចាប់​ពី ២០ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយ​ការ​មាន​ភាពសប្បាយ​រីក​រាយ​ច្រើន​អាច​ជួយ​ឲ្យ​ស្ត្រីៗ​មាន​អាយុវែង។ ដូច្នេះ​គួរ​កោត​សរសើរ​ស្ត្រី​ម្នាក់​អាច​រស់​បាន​ដល់​ទៅ ១០០ ឆ្នាំ ដោយ​សារ​តែ​នាង​បាន​ដឹង​ថា​អ្វី​ដែល​អាច​រក្សា​ជីវិត​នាង​ឲ្យ​បាន​វែង​ដូចនេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. អ្នកប្រើទូរស័ព្ទដៃ Android

តាមការសិក្សាបានរកឃើញថា អ្នក​ដែល​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ Android គឺផ្ទុយ​ពី​អ្នក​ដែល​ប្រើទូរស័ព្ទ​ដៃ smartphone ដែល​ចូល​ចិត្ត​ការ រួ-ម-ភេ-ទ​បំផុត។ កម្រិត​នៃ​អ្ន​ក​ដែល​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ទាំង​នោះ​អាច​ឈាន​ដល់​ ៥៥ ភាគ​រយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. អ្នករស់​នៅ​សាធារណៈរដ្ឋ

អ្នកដែល​រស់​នៅ​សាធារណៈរដ្ឋ គឺ​ទទួល​បាន​ការ រួ-ម-ភេ-ទ​ច្រើន​ជាង​អ្នក​ដែល​រស់​នៅ​តំបន់​ផ្សេងៗទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. អ្នកសក់ក្រហម

ជាធម្មតា អ្នក​ដែល​មាន​សក់​ទង់​ដែង មិន​សូវ​ចូល​ចិត្ត​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​នោះ​ទេ។ ចំនួន ៤១ ភាគ​រយ​នៃ​អ្នក​សក់​ក្រហម​ដែល​ចូល​ចិត្ត​មាន​ក្តី​សុខ​ស្រួល​បំផុត។ ៣៦ ភាគ​រយ​នៃ​អ្នក​សក់​ទង់​ដែង​ដែល​មាន​ការ​ចូល​ចិត្ត​មាន​កក្តីសុខ​ តែ​មិនមែន​ចំពោះ​អ្នក​មាន​សក់​ខ្មៅ​នោះ​ទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណាក៏​ដោយ ការ​សិក្សា​មួយ​មិន​បញ្ជាក់​ពី​អ្នក​សក់​ក្រហម និង​អ្នក​សក់​ទង់​ដែង ដែល​មាន​ពី​កំណើត ឬ​ក៏អត់​ទេ តែ​គោល​បំណង​ដើម្បី​រីក​រាយ​នឹង​គុណសម្បត្តិ​នៃពណ៌​សក់​របស់​គេ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. ជ-នល្មើ-ស

តាម​ប្រភព​មួយ​ចំនួន​បានរក​ឃើញថា អ្នក​នៅ​លីវ ៤៤ ភាគ​រយ​ដែល​មាន​ពេល​វេលា​រួ-ម-ភេ-ទ​ពី ៩០ ទៅ ១០០ ភាគ​រយ​ជាមួយ​អ្នក​ដែល​ធ្លាប់​បាន​រួ-ម-ភេ-ទ ច្រើន​ដង​ច្រើន​សារ​រួច​មក​ហើយ។ ត្រូវ​យល់​ថា៖ ការ​អនុវត្តន៏បាន​ច្រើន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​បំផុត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨. នារីដែលបានរៀបការជាមួយបុរសជាអ្នកមាន

តើបញ្ហាទឹកប្រាក់ទាក់ទងនឹងស្នេហាដែរតើមែនទេ? បើ​យោង​ទៅ​លើការ​សិក្សា​មួយ​ពីសកលវិទ្យាល័យ Newcastle បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​មិន​ប្រាក​ដ​ទេ​ថា​មក​ពីហេតុ​អ្វី​នោះ ប៉ុន្តែ​តាម​ការ​ស្ទង់​មើល​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​នារី​ភាគ​ច្រើន​ចូល​ចិត្ត​នៅ​ស្រណុក។ នេះ​អាចជា​មូល​ហេតុ​ដែល​នារី​ចង់​បាន​ពីបុរស៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *