តោះមកស្គាល់កំពូលតារាស៊ិ.ច.ស៊ី.ប្រចាំឆ្នាំ របស់ប្រទេសថៃ(មានរូបភាពច្រេីនទៀត)

កម្សាន្ដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1- ចាប់ផ្ដើមបើកឆាកដោយអ្នកម៉ាក់ស្អាត Chompoo-Araya ថ្វីតែមានកូនពីរហើយក្ដី Shayfa-Phayu មកបំពេញចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យពេញបរិបូណ៌ ប៉ុន្ដែភាពស៊ិ.ច.ស៊ី.របស់អ្នកម៉ាក់ក៏មិនបាយថយបាត់ទៅណាដែរ អ្នកម៉ាក់នៅតែអាចគ្រង់តំណែងតារាហ្វេសិនបានយ៉ាងស្រស់មិនផ្លាស់ប្រែសោះឡើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្យ៉ាង​វិញទៀតនៅពេលដែល Chompoo-Araya បានថតរូបក្នុងឈុតហែលទឹកដ៏ស៊ិ..ច.ស៊ី.ពេលណាក៏តែងតែមានអ្នកកំលោះតូចទាំងពីរមកចូលរួមបង្កើនបរិយាកាសល្អគ្រប់ពេល ដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះកំលោះតូចទាំងពីរបារម្ភមិនចង់ឲ្យអ្នកម៉ាក់ស្លៀកស៊ិចស៊ីទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2- អាចនិយាយបានថាឲ្យតែមានពេលវេលាទំនេរពេលណា ក៏តែងតែឃើញតួឯកតួឆ្នាស់មុខស្អាត Dew-Arisara នាំរាងកាយខ្លួនឯងទៅសម្រាកលំហែរជាមួយធម្មជាតិសមុទ្រៗស្ទើរតែរាល់ខែក៏អាចថាបាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយរាល់លើកដែលនាងទៅក៏តែងតែធ្វើឲ្យបរិវេនសមុទ្រក្ដៅរោលរាលដែល ព្រោះតែឥទ្ធិពលនៃឈុតហែលទឹករបស់នាង បូករួមជាមួយនិងស្ទាយថតរូបស្អាតៗដែលមើលទៅស៊ីនិងបរិយាកាស រហូតពេលនេះនាងទទួលបានរហ័សនាមថា Net Idol នៃរូបភាពសមុទ្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3- មកបន្ដជាមួយនិង Kratae R Siam តារាចម្រៀងស្រីដែលចូលចិត្តក្រលែងត្រគាកទៅតាមចង្វាក់ភ្លេង ក្រៅពីភាពស៊ិ.ច.ស៊ី.នៅក្នុង MV ដោយសំលៀកបំពាក់មុខមាត់របស់នាងនិងភ្លេងហើយ ភាពស៊ិចស៊ីនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏មិនអន់ជាងគ្នាដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនថាពេលងូចទឹក ហាត់ប្រាណ ឬត្រៀមខ្លួនចូលគេង សាម៉ីខ្លួនតែងតែមានរូបភាពដែលធ្វើឲ្យ IG ក្ដៅដូចភ្លើងអត់ផ្សែងជាញឹកញាប់ រឿងនេះធ្វើឲ្យនារីៗជាច្រើនទៀត ត្រូវមកសុំរូបមន្ដពីនាងភា្លមៗ ព្រោះតែរាងស្អាតខ្លាំងណាស់កាន់តែមើលកាន់តែលង់ស្នេហ៍ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4- មកជួបជាមួយនិងតារាស្រីតួឯកឆ្នាស់ហើយពេលនេះក៏កំពុងតែជាទីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ប្រិយមិត្តសម្រាប់ Wawwa – Nicha ទោះបីជានាងទើបតែចេញមុខមកប្រកាសថាមានកំលោះភ្នែកប្រាក់ជាម្ចាស់បេះដូងទៅហើយក្ដី តែនិងក៏មិនមែនជាឧបសគ្គរារាំងភាព.ស៊ិ.ច.ស៊ី.រ.បស់នាងសូម្បីតែបន្ទិចឡើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុណ្ណោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ សង្សានៅចិត្តល្អចិត្តទូលាយឲ្យ Wawwa ធ្វើជាម្ចាស់នៃខ្លួនឯង ស្លៀកពាក់ឈុតហែលទឹកដ៏ស៊ិ.ច.ស៊ី.បង្អួតរាងគ្រប់ពេលដែលទៅសម្រាកលំហែរនៅសមុទ្រ រហូតដល់ហ្វេនៗញាប់ញ័រដៃជើងទៅជាមួយដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

5- ជាប់ឈ្មោះជាតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះខាងស៊ិចស៊ីយ៉ាង Baitoey R Siam ដោយពេលនេះក្លាយទៅជាអ្នកម៉ាក់កូនខ្ចីទៅហើយ ព្រោះទើបតែសម្រាលកូនស្រីដំបូងបាន 4ខែប៉ុណ្ណោះ

តែយ៉ាងណាក៏ដោយ Baitoey នៅតែជា Baitoey គ្រងតំណែងស៊ិ.ច.ស៊ី.បានតាំងពីដើមរហូតដល់ចុង ដូចជាពេលដែលទើបនិងសម្រាលកូនហើយ នាងក៏ចិញ្ចឹមកូនដោយខ្លួន​ឯង បូកផ្សំជាមួយនិងការបែងចែកពេលវេលាជួសជុលរូបរាងឲ្យត្រលប់មកស្អាតដូចដើម រហូតដល់ទីបំផុតនាងក៏ធ្វើបានជោគជ័យប្រើពេលត្រឹមតែ 4ខែ

6- អ្នកខ្សែខាងស៊ិ.ច.ស៊ី.មិនចាំបាច់និយាយអ្វីច្រើននោះទេក៏និងមានអ្នកស្គាល់ស្រាប់ទៅហើយ សម្រាប់តារាសម្ដែងស្រី Ploy – Cherman ព្រោះមិនថានាងចាប់កាន់ឈុតណាមកគ្របដណ្ដប់លើរាងកាយរបស់នាង នាងនៅតែអាចក្ដាប់ជាប់នូវអារម្មណ៍រោលរាលរបស់ហ្វេនៗដែរ

នៅពេលដែលទៅដល់សមុទ្រផ្ទៃធំល្វិងល្វើយពេលណានាងក៏មិនដែលភ្លេចឈុតហែលទឹកបង្អួតរាងដ៏ស្រស់ស្អាតដែរ ដោយនៅឆ្នាំនេះនាងក៏បានធ្វើឲ្យ IG ក្លាយទៅជាភ្លើងដុតកំដៅភ្នែកអ្នកគាំទ្រមិនល្មមទេ

7- បិទគូទដោយភាពស៊ិ.ច.ស៊ី.រ.បស់ Nat – Ketsarin ព្រោះថាគ្រប់ពេលដែលនាងចាប់ឈុតណាមកស្លៀកក៏មិនអាចបិទបាំងពន្លឺនៃភាពស្រស់ស្អាតរោលរាលរបស់នាងជិតដែរ

ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះ Nat – Ketsarin មិនបានបន្ថយក្រេឌីត.ស៊ិ.ច.ស៊ី.សូម្បីតែបន្ទិច ដោយសារតែគ្រប់ពេលដែលនាងបង្ហាញរូបពេលណា ពេលនិងហើយដែលនាងបានប្រហារបេះដូងកំលោះៗឲ្យចុកចាប់

ប្រភព៖​ todaysharing

Please follow and like us:
0
fb-share-icon0
Tweet 20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *